Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Το διορθωμένο άρθρο 8 του νέου Νόμου για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα


Το διορθωμένο άρθρο 8 με την αλλαγή έπειτα από το ξεσηκωμώ των φιλόζωων!


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
E K Θ Ε Σ Η

Άρθρο 8
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συ-
ντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που απο-
τελούνται από δύο διαµερίσµατα και πάνω, επιτρέπεται
η διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς σε κάθε
διαµέρισµα µε την προϋπόθεση ότι αυτά: α) διαµένουν
στο ίδιο διαµέρισµα µε τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό
τους, β) δεν παραµένουν µόνιµα στις βεράντες ή στους
ανοιχτούς χώρους του διαµερίσµατος γ) η παραµονή
στα διαµερίσµατα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλα-
ξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονοµικών
διατάξεων και των αστυνοµικών διατάξεων περί κοινής
ησυχίας, και δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν ση-
µανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.
Δεν µπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συ-
ντροφιάς µε τον κανονισµό της πολυκατοικίας, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφί-
ου. Με τον ίδιο κανονισµό µπορεί να περιορίζεται ο µέγι-
στος αριθµός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο (2)
ζώα ανά διαµέρισµα.
2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που έ-
χουν σηµανθεί και καταχωρισθεί νοµίµως και φέρουν βι-
βλιάριο υγείας, στις µονοκατοικίες µε την προϋπόθεση,
ότι τηρούνται οι κανόνες καλής µεταχείρισης και ευζω-
ίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονοµικές δια-
τάξεις και οι αστυνοµικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
3. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραµονή ζώων συ-
ντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, ό-
πως ιδίως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο
χώρο, στο φωταγωγό και στον κήπο.
4. Οι ανωτέρω αριθµητικοί περιορισµοί ισχύουν µόνο
για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς,
πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου